Zorginnovatie volgens het cappuccinomodel

Prof. dr. Guus Schrijvers

cover-ZorginnovatieMeer gezondheid bij gelijkblijvend budget. Ook al stijgt hetaantal kankerpatiënten per jaar met 4 procent en vergrijst de bevolkingjaarlijks. Ook al komen er meer mensen met chronische aandoeningen enmultimorbiditeit. Meer zorg voor evenveel geld, dat kan, legt prof. dr. GuusSchrijvers uit inZorginnovatie volgenshet cappuccinomodel.

Het kan als zorginnovatie gelijk opgaat metcappuccinofinanciering. Hierbij ontvangen alle zorgaanbieders eenabonnementstarief of salaris en een kleine betaling per verrichting. Als schuimop de cappuccino ontvangen zij betaling voor kwaliteitsverbetering eninnovatie. Voor alle sectoren van preventie en zorg zoekt Schrijvers uit welkeinhoudelijke en financiële innovaties er mogelijk zijn. Dat levert praktische,realistische innovaties op voor de oncologie, verslavingszorg, farmacie, geestelijkegezondheidszorg, eerstelijnszorg, tweedelijnszorg, acute zorg, geboortezorg,ouderenzorg en meer disciplines.

Zorginnovatie volgenshet cappuccinomodel is hét standaardwerk over zorginnovatie voorprofessionals in de gezondheidszorg. Voor artsen, gezondheidswetenschappers,apothekers, verloskundigen, verpleegkundigen, beleidmakers, zorgverzekeraars,verpleegkundigen, politici, vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties …Kortom, dit boek is een must voor iedereen die zich bezighoudt met gezondheiden geld. En wie is dat niet?

Prof. dr. Guus Schrijvers is gezondheidseconoom enoud-hoogleraar public health bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hijschreef dit boek op basis van zijn wetenschappelijke kennis en zijnbestuurlijke en persoonlijke ervaringen. Voor dit boek verzamelde hij 600publicaties over zorginnovaties en hun financiering in veel verschillendelanden.  Die praktijkvoorbeelden bespreekt hij tegen de achtergrond vannieuwe inzichten  over gedragseconomie, populatiegebonden bekostiging,Triple Aim en Shared Savings.

Guus Schrijvers studeerde in 1973 cum laude af aan deFaculteit Economische Wetenschappen. In 1980 promoveerde hij in Maastricht ophet proefschrift Regionalisatie en financiering van de Engelse, Zweedse enNederlandse gezondheidszorg.

Van 1987 – 2012 bekleedde hij de leerstoel Public Health bijhet Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde aanhet Universitair Medisch Centrum Utrecht, met als leeropdracht Structuur enFunctioneren van de Gezondheidszorg.

Internationaal was en is Schrijvers ook werkzaam. Samen metbuitenlandse partners vergelijkt hij zorginnovaties en geïntegreerde zorg inNederland, Engeland, Denemarken, Canada en Duitsland. Vermaard werden zijnwekelijkse nieuwsbrieven naar duizenden collega’s met actualiteiten in binnen-en buitenland.

Sinds 1 oktober 2012 is Guus Schrijvers met emeritaat. Maarhij is nog steeds heel actief in de gezondheidszorg. Zijn website www.guusschrijvers.nl informeert hierover.

Nu te bestellen!

Terug naar boeken overzicht ⟩

Meer boeken uit de categorie